Арбитраж, Медиация, Извънсъдебно решаване на спорове

 

Арбитражно споразумение е съгласието на страните да възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между тях относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение. То може да бъде арбитражна клауза в друг договор или отделно споразумение. При наличието на такова споразумение (клауза) спорът се отнася за разглеждане от арбитраж.

 

Медиацията е извънсъдебен начин за решаване на спорове. Целта е да се спестят средства и време на спорещите страни, като с посредничеството на медиатора и чрез взаимни компромиси, самите спорещи да достигнат до желан и приемлив за тях резултат. Това им гарнтира избягването на дълги съдебни дела и нежелани правни последици.


Важно е да се знае, че медиаторът не решава спора. Той не е съдия. Неговата роля е да подпомогне страните за намиране на доброволно решение на проблема им.

 

Медиаторът не носи отговорност за изпълнението на споразумението, постигнато между страните .

 

Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени