Наказателно право

 • Консултации по наказателно-правни въпроси ;
 • Изготвяне на жалби, и тъжби;
 • Процесуално представителство и правна защита във всички фази на наказателния процес, по всякакъв вид наказателни производства и пред всички инстанции до окончателното завършване на производствата;
 • Екипът на "Адвокатско дружество Стоян Илиев" разполага със знанията, опита и потенциала за защита не само на привлечените под наказателна отговорност лица (уличени, обвиняеми, подсъдими), но и за защита правата и законните интереси на пострадалите от престъпленията физически и юридически лица и на техните наследници и правоприемници.
 • Особен интерес за екипа на дружеството представляват делата с обвинения за тежки престъпления и най-вече престъпленията по глава ХІ, раздел ІІ от НК (престъпления по транспорта и съобщенията).

         ЗАБЕЛЕЖКА:

 • Бихме желали да Ви уведомим, че в изключително ограничени случаи поемаме защита по обвинения в престъпления по глава ІІ, раздел VІІІ и ІХ от НК (разврат и трафик на хора).

Гражданско право

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на граждански дела;
 • Процесуално представителство в изпълнителното производство, ведно със съпътстващите го справки и проучвания относно наличие на годно за осребряване имущество и/или вземания;
 • Абонаментно правно обслужване;
 • Изготвяне на декларации, пълномощни, удостоверения, нотариални покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Изготвяне на всякакъв вид сделки и договори, включително и нотариални актове;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел

Търговско и дружествено право

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;

 • Сделки с търговски предприятия;

 • Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки;

 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;

 • Правни анализи по приватизационни сделки;

 • Изготвяне на тръжна документация;

Семейно и наследствено право

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;

 • Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи;

 • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;

 • Изготвяне на завещания

Административно право

 • Процесуално представителство пред всякакви държавни и общински органи;

 • Обжалване на административни актове;

 • Процесуално представителство пред всички съдебни и несъдебни инстанции и органи по:

 1. административни дела, свързани със защита правата и законните интереси на гражданите и търговци /фирми/ от незаконосъобразни административни актове, както и защита на административни органи при оспорване законосъобразността на актовете и действията им;

 2. данъчни дела, свързани с незаконосъобразното определяне на данъчни задължения на гражданите, търговците /фирмите/ и юридическите лица с нестопанска цел;

 3. административно-наказателни дела, свързани с незаконосъобразно налагане на глоби и имуществени санкции на граждани, търговци /фирми/ и юридически лица с нестопанска цел.

 • Освен с пособеното по-горе представителство екипът на дружеството е натрупал опит и успехи и в производствата пред Комисията за защита на конкуренцията.

Трудово право

 • Консултации по трудовоправни въпроси на физически и юридически лица;

 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;

 • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с трудови спорове.

Вещно право и недвижими имоти

 • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси;

 • Изготвяне на договори за учредяване или прехвърляне на право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути, доброволни делби на съсобствено имущество и делба на наследство, защита на правото на собственост при спорове - процесуално представителство и доброволно уреждане на споровете;

 • Представителство пред съда във връзка със спорове относно валидността, действието, изпълнението и прекратяването на  договори.

Ново строителство

 • Консултиране на цялостния процес на проектиране, организиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строителни обекти;

 • Оптимизиране на дейността на търговското предприятие от правен и данъчен аспект, включително взаимоотношения по повод предприетите проучвания и проектирането, одобрение и съгласуване на строителните книжа от компетентните органи, взаимоотношения с изпълнителите на СМР и административни процедури по въвеждане на сградите в експлоатация.

Облигационно право и събиране на вземания

 • Изготвяне на всякакви видове договори;

 • Медиация (доброволно извънсъдебно уреждане на спорове), участия в преговори;

 • Представителство при правни спорове;

 • Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечения;

 • Събиране на вземания въз основа на съдебни и несъдебни основания;

 • Процесуално представителство пред съдебен изпълнител;

 • Защита срещу съдебно изпълнение и др.

Застрахователно право и интелектуална собственост

 • Защита по застрахователни дела, при наличие на непозволено увреждане;

 • Правна помощ на пострадали от ПТП и съдействие за получаване на обезщетение в тяхна полза и в полза на техните наследници, изготвяне на споразумения;

 • Изготвяне на лиценионни договори и документи за патентоване на изобретения и полезни модели, изготвяне на стратегии за защита на авторско право и Ноу-Хау.

 • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията за нарушения на Закона за защита на конкуренцията.

Бизнес консултиране и инвестиции

 • Правни анализи на предприятия, съвети относно схемата и стъпките, преговори и подготовка на договори, проучване на правните рискове, защита на инвестициите, обезпечителни процедури, планиране и съветване относно дружествено-правната и данъчно-правната структура

 

От приемането на България в Европейския съюз екипът на дружеството извършва и услуги, касаещи финансирането по линията на присъединителните фондове в следните области :

 • Защита на интелектуалната собственост

 • Конкурентно право

 • Енергийно право

 • Международно и Европейско право

 • Опазване на околната среда

 • Земеделие и селскостопанство

 • Здравеопазване и осигуряване

 • Финансови и данъчни облекчения

 • Високи технологии

 • Телекомуникации
   

Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени