Цените за оказаната правна помощ и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай. За Вашето по-добро информиране и ориентиране на тази страница прилагаме

ТАРИФА ЗА РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ОКАЗАНА ПРАВНА ПОМОЩ

    I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СЪВЕТ, СПРАВКИ, ИЗГОТВЯНЕ НА КНИЖА И ДОГОВОРИ
  1. За устна консултация – 60 Евро/час ;
  2. За писмена консултация - 60 Евро/час;
  3. За справка в съдебни и административни места и др. - 40 Евро/час;
  4. За проучване на дело с даване на мнение по него - 60 Евро/час;
  5. За тъжби до прокуратурата и полицията – 60 Евро/час;
  6. За нотариални покани - 60 Евро/час;
  7. За съставяне и участие при протокол по нотариална покана - 60 Евро/час;
  8. За молба за приемане или отказ от наследство – 60 Евро/час;
  9. За изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 60 Евро/час;
  10. За съставяне на завещание – 40 Евро/час;
  11. За съставяне на писмен договор, за нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, на извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка – на база  на фактическата цена на съответния договор или акт:

          а) при интерес до 1000 лв. - 50 лв.;

          б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1,5 % за горницата над 1000 лв.;

          в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 285 лв. + 1 % за горницата над 10000 лв.;

          г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 685 лв. + 0.5 % за горницата над 50 000 лв.;

          д) при интерес от 100 000 до 500 000 лв. - 935 лв. + 0.3 % за горницата над 100 000 лв.;

е) при интерес над 500 000 лв. – 2 135 лв. + 0.1 % за горницата над 500 000 лв.

12. За съставяне на писмен договор без определен материален интерес - 60 Евро/час;

          II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ ВЪВ ФИРМИ

         13. За учредяване и регистрация, както и за вписване на промени в търговския регистър /до съдебно решение/ на:

         а) едноличен търговец - 130 Евро;

         б) събирателно дружество - 150 Евро;

         в) командитно дружество - 150 Евро;

         г) командитно дружество с акции- 500 Евро;

         д) дружество с ограничена отговорност - 300 Евро;

         е) акционерно дружество – в зависимост от вида, но не по-малко от 600 Евро;

         ж) фондации и сдружения с нестопанска цел - 500 Евро.

          III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТЕКУЩО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ДОГОВОР

 • Абонаментно обслужване – “Малък пакет” – не по-малко от 370 Евро;

 • Абонаментно обслужване – “Голям пакет” – не по-малко от 550 Евро;

 • За процесуално представителство на съответното юридическо лице или едноличен търговец се дължи отделно възнаграждение.

          IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЗА ЕДНА ИНСТАНЦИЯ

        14. За защита по граждански дела:

         а) за прекратяване на брак по взаимно съгласие - 300 Евро;

         б) за бащинство и оспорване на бащинство - 300 Евро;

         в) за други неоценяеми искове – 200 Евро + 30 Евро за всяко заседание след първото;

         г) за охранителни производства, производство за обезпечение на доказателства, и производства за обезпечаване на бъдещ иск  – 50% от възнаграждението по т. 15;

          15. За защита по дела с определен материален интерес:

         а) при интерес до 1000 лв. – 150 лв. + 50 лв. за всяко заседание след първото;

         б) при интерес от 1000 лв. 5000 лв. - 200 лв. + 6.5% за горницата над 1000 лв. + 50 лв.  за всяко заседание след първото;

         в) при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 460 лв. + 4.5% за горницата над 5000 лв. + 50 лв. за всяко заседание след третото;

         г) при интерес над 10 000 лв. - 685 лв. + 3% за горницата над 10 000 лв. + 50 лв. за всяко заседание след третото;

        16. За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на т. 15, но не по-малко от 500 Евро.

        17. За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на т. 15, но не по-малко от 300 Евро.

        18. За защита по бързи производства, по производства по издаване на изпълнителен лист на извънсъдебно основание възнаграждението се определя по правилата на т. 15.

        19. За защита по административни дела възнаграждението се определя съобразно разпоредбите на т. 15, но не по-малко от 150 Евро + 60 Евро за всяко заседание след първото.

        20. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по т.т.14 и 15, но не по-малко от 300 Евро. 

        21. За защита по изпълнително дело възнаграждението е:

        а) за образуване на изпълнително дело – 60 Евро;

        б) за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - съответните възнаграждения, посочени в т.15;

        в) при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – съответните възнаграждения, посочени в т.15 + 20%;

        г) за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи – 60 Евро/час.

        22. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване действията на съдия-изпълнител или на нотариуса възнаграждението когато жалбите се разглеждат в открито заседание е в размер на 2/3 от възнаграждението по т.т. 14 и 15.

        23. За защита по арбитражни дела възнаграждението се определя по реда на т. 15 + 25%.

          V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ЕДНА ИНСТАНЦИЯ

         24. За защита на гражданския ищец или гражданския ответник – върху интереса - по т. 15.

        25. Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е 85 Евро.

         26. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по т. 27.

         27. За изготвяне на частни жалби по наказателни дела възнаграждението е - 40 Евро/час.

        28. За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението  се определя по реда на т. 15 но не по-малко от 90 Евро.

         VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

       29. За снабдяване с удостоверения, вкл. удостоверения за актуална съдебна регистрация по търговския регистър, удостоверения за ликвидация, банкрут, несъстоятелност, възнаграждението е в размер на 15 Евро за всяко удостоверение.

       30. За снабдяване с удостоверения за наличие/липса на тежести върху недвижими имоти, удостоверения за наличие/липса на  изпълнителни дела и др. подобни, възнаграждението е в размер на 15 Евро за всяко удостоверение.

       31. За спешност и за извършване на правна помощ извън работно време възнаграждението се завишава с 50 %.

       32. За непредвидените в тази Тарифа случаи възнаграждението се определя по аналогия.

       Настоящата Тарифа е одобрена и приета от Общото събрание на съдружниците в “АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИЕВИ ТАНЕВА” на 20.02.2009 г. и е подписана от всички съдружници.   

Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени